GEOSCANDIC as

DYNAMISK BUNDKORTLÆGNING

Klik for information !

Havbunden er altid under forandring i mere eller mindre grad - "havbunden optræder dynamisk."

Forandringerne fremkaldes hovedsageligt af bølger og strøm, ved ændringer i salt- og temperaturforhold og ved tilførsel af næringssalte m.m. til havet fra det moderne samfund.

Dynamisk bundkortlægning omhandler eksempelvis kortlægning af :

 • Kornstørrelser
 • Sedimenttyper
 • Indhold af organisk materiale
 • Aflejrimgsmiljøer
 • Resuspensionsområder
 • Sedimenttransportretninger
 • Transportmængder betinget af bølger og strøm
 • Havbundens udviklingsretning

Kendskab til de bunddynamiske forhold er eksempelvis vigtige ved:

 • Overvågning af havbundens tilstand ("Monitering")
 • Deponering, eksempelvis af havneslam ("Klapning")
 • Havneudvidelser
 • Etablering af havvindmøller
 • Etablering af kunstig sandstrand
 • Etablering af kunstig  ø
 • Tiltag mod tilsanding eller erosion
 • Råstofindvinding
 • Nedlægning af rør og kabler på havbunden
 • Ilandføring af rør og kabler
 • Overvågning af havbrug
 • Forståelse af ændringer i vegetation og bunddyr
 • Udpegning af potentielle iltsvindsområder
 • Bevaring af arkæologiske vrag og bopladser
 • Udpegning af arkæologiske indsatsområder
 • Olieforureningsbekæmpelse
 • VVM undersøgelser

Udførelse af dynamisk bundkortlægning bør altid udføres ved VVM undersøgelser, idet undersøgelsen populært sagt er et fintmærkende redskab til påvisning af hvilken indflydelse et anlægsarbejde vil have på det eksisterende bundmiljø.

Kendskab til i hvilke havbundsområder, der optræder ophvirvling af aflejret materiale ("resuspension"), samt hvor hyppigt disse situationer optræder, er vigtig for at kunne fastlægge, hvor der optræder netto-akkumulation eller nettotab af f.eks. tungmetaller, fosfor, kvælstof, fækale bakterier m.m..

Kontakt vores kontor for nærmere information og eventuelt et uforbindende tilbud.